مطالب در ادیان وفرق

نقد احمدالحسن بر مطلق دانستن رحمت الهی بر همه‌ی مخلوقات.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود‌pdf‌📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقد احمدالحسن بر مطلق دانستن رحمت الهی بر همه‌ی مخلوقات↓📋 › ؛ یک نکته‌ای را این‌جا جناب احمد‌الحسن (مدعی یمانی) آورده که جای …

مطالعه بیشتر »

وحدت وجود با دلیل عقلی و مقدمات نقلی اثبات نمی‌شود.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  وحدت وجود با دلیل عقلی و مقدمات نقلی اثبات نمی‌شود↓📋 › ؛ مرحوم علامه‌ی طهرانی کتابی دارند در ۳ جلد با …

مطالعه بیشتر »

نقدی بر انتشارات احمدالحسن در سنخیت خالق و خلق.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقدی بر انتشارات احمدالحسن در سنخیت خالق و خلق ↓📋 › ؛ «اصل دیگری که شبیه همین اصل عقلی‌ است، اصل …

مطالعه بیشتر »

امکان نبی شدن و وحی برای هر انسانی در نگاه احمدالحسن!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  امکان نبی شدن و وحی برای هر انسانی در نگاه احمدالحسن!↓📋 › ؛     بعد می‌فرمایند (احمدالحسن – مدعی دروغین یمانی): «بنابراین …

مطالعه بیشتر »

عدم جذب به فرقه یمانی با تقویت  معارف در اجتماع.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛ عدم جذب به فرقه یمانی با تقویت  معارف در اجتماع↓📋 › ؛ ما در ارتباط با این جریان (یمانی مدعی) …

مطالعه بیشتر »

نقد ادعای احمدالحسن بر شناخت حجت الهی بدون معرفی خود.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلودpdf1 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓🖌┏؛ ┛┗؛نقد ادعای احمدالحسن بر شناخت حجت الهی بدون معرفی خود↓📋 › ؛ عبارت این است: «اگر خداوند رسولی مبعوث کند، فرض این است که …

مطالعه بیشتر »

تأیید امام صادق علیه‌السلام از رؤیای زید.

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی تأیید_امام_صادق_علیه‌السلام_از_رؤیای_زید دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛ تأیید امام صادق علیه‌السلام از رؤیای زیدکتاب مدینهالمعاجز، مال سید هاشم بحرانی هست. در جلد سوم، در ارتباط با کرامات امام صادق علیه‌السلام، در صفحه‌ی ۴۴۳، روایت …

مطالعه بیشتر »

تجلی و کشف شیطانی در فرمایش امام صادق علیه السلام. 

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  تجلی و کشف شیطانی در فرمایش امام صادق علیه السلام↓📋 ›؛ در مورد کشف شیطانی، تو این مقاله من‌، سند دیگری …

مطالعه بیشتر »

قطب میزان تشخیص شیطانی و رحمانی بودن کشف.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥  دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛ قطب میزان تشخیص شیطانی و رحمانی بودن کشف ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ اون کرامتی که من مشخص کردم از کتاب مدینهالمعاجز – اثر سید …

مطالعه بیشتر »

سرنخ بودن کشف و خواب برای جستجوی حقیقت.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی دانلود pdf 📥 دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  سرنخ بودن کشف و خواب برای جستجوی حقیقت ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ ما یک قاعده‌ای داریم در منطق صوری – در منطق قدیم هم …

مطالعه بیشتر »