مطالب در فلسفه اسلامی

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:یازدهم‌اسفندماه ۱۴۰۱. ❋جلسه‌ی‌‌شانزدهم. ❈┄┅┄┅┄┅┄┅┄• ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋معرفی هگل و آثار وی. ❋تبیین دیالکتیک هگل. ❋سه اصل دیالکتیک هگل. ❋تز، آنتی‌تز و سنتز. ❋نظریه‌ی حرکت در جوهر. ❋تعریف و تبیین جوهر و عرض. ❋وابستگی کامل عرض با جوهر. ❋برهان وابستگی کامل عرض به جوهر در اثبات حرکت جوهری. ❋تبیین حرکت در اعراض. ❋تبیین حرکت …

مطالعه بیشتر »

نظریه‌ے حرڪت در جوهر.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی نظریه‌ی‌حرکت‌در‌جوهر دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

تاریخچه‌ے حرڪت جوهرے و نقد ابن سینا.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی تاریخچه‌حرکت‌جوهری‌و‌نقد‌ابن‌سینا دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

• انبیاء الهی، خدا را متفاوت معرفی نمی‌ڪردند!

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی انبیاءالهی‌؛خدا‌را‌متفاوت‌معرفی‌نمی‌کردند_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی

صوت‌ گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:بیستم‌بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ❋جلسه‌ی‌‌سیزدهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋قاعده‌ی عقلی علیّت. ❋قاعده عقلی علیّت، تخصیص نمی‌خورد. ❋علت خداوند چیست؟ ❋تعارض قانون علیّت با وجود خداوند از منظر برتراند راسل. ❋قانون دیالکتیک هگل. ❋مثلث «تز، آنتی‌تز، سنتز» در شکل هگلی. ❋بررسی نظریه‌ی حرکت جوهری. ❋حرکت در عرض، دلیلی بر حرکت در جوهر. ❋حرکت جوهری نفس. ❋حرکت تنقصی …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت‌ گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:چهاردهم‌بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ❋جلسه‌ی‌دوازدهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋زندگی چیست؟ ❋هدف از زندگی چیست؟ ❋خوشبختی در زندگی از منظر آتئیست. ❋حسن و قبح عقلی درکی برون‌دینی. ❋خوشبختی از منظر خداپرست بدون دین. ❋خوشبختی از منظر دین‌دار الهی. ❋خوشبختی در فلسفه‌ی اخلاق. ❋رابطه‌ی خوشبختی با آرامش. ❋خوشبختی، درونی است یا بیرونی؟ ❋مراحل زندگی سالم. ❋چرا برای زندگی …

مطالعه بیشتر »

  «غیبت امام عصر علیه‌السلام به سبب بیم بر جان»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے غیبت‌امام‌عصر‌علیه‌السلام‌به‌سبب‌بیم‌بر‌جان_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

تاریخ تحلیلی-انتقادے فلسفه‌ے اسلامی.

تاریخ تحلیلی-انتقادے فلسفه‌ے اسلامی. نوشته‌ے: دڪتر سید یحیی یثربی تعداد صفحات: ۹۰۰ صفحه. ✤ توضیح‌ڪتاب:↡↡ ⊂تاریخ هر علمی را با شیوه‌هاے مختلف و با محوریت دانشمندان هر علم یا با محور قرار دادن مڪتب‌ها، دوره‌ها و یا موضوعات می‌توان مورد بررسی قرار داد. ڪتاب حاضر به بررسی تاریخ فلسفه‌‌ے اسلامی با رویڪردے موضوع‌محور اختصاص دارد. نگارنده سعی ڪرده است تا …

مطالعه بیشتر »