تفسیر آیات اعتقادی

تفسیر سوره‌ مبارکه‌ی فلق و توحید./علامه سید جعفر سیدان

تفسیر سوره‌ مبارکه‌ی فلق و توحید. علامه سید جعفر سیدان •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: بیست‌و‌نهم شهریورماه ۱۳۹۸ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: پنجم مهرماه ۱۳۹۸ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر./علامه سید جعفر سیدان

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی ششم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی قدر./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی قدر. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰.   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی همزه./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی همزه. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی تکاثر./ علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی تکاثر. علامه سید جعفر سیدان •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی قارعه./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی قارعه. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱ خردادماه ۱۳۹۹.   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈•

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی بینه./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی بینه. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰.   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی ششم: دانلــــود📥 …

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی عادیات./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی عادیات. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰.   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی ششم: دانلــــود📥 …

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی زلزال./علامه سید جعفر سیدان

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی زلزال. علامه سید جعفر سیدان   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰.   •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی ششم: دانلــــود📥 …

مطالعه بیشتر »

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی عصر./علامه سید جعفر سیدان.

تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی عصر. علامه سید جعفر سیدان •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی اول: دانلــــود📥 مورخ: ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی دوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی سوم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی چهارم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی پنجم: دانلــــود📥 مورخ: ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. •┈┈••۰❀🌿❀۰••┈┈• صوت جلسه‌ی ششم: دانلــــود📥 مورخ: ۲۰ …

مطالعه بیشتر »