تفسیر آیات اعتقادی

محکم‌ و‌ متشابه‌ در‌ قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌ محکم‌ و‌ متشابه‌ در‌ قرآن. علامه سید جعفر سیدان. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ اولꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۵ مهر ۱۴۰۲ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ دومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۲ مهر ۱۴۰۲ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ سومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۹ مهر ۱۴۰۲. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۳ آبان ۱۴۰۲. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۰ آبان ۱۴۰۲. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: …

مطالعه بیشتر »

تفسیر سنت‌های الهی در قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌ سنت‌های الهی در قرآن. علامه سید جعفر سیدان. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ اولꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۴ اسفند ۱۴۰۰ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ دومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ سومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ …

مطالعه بیشتر »

تفسیر دعا در قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌ تفسیر دعا در قرآن. علامه سید جعفر سیدان. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ اولꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱ دی‌ ۱۴۰۰ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ دومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۸ دی ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ سومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۲ دی ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ دانلــــود📥 تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۹ دی ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۶ بهمن ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ …

مطالعه بیشتر »

تفسیر امامت در قرآن./علامه سید جعفر سیدان.

┐💠‌┌ تفسیر امامت در قرآن. علامه سید جعفر سیدان. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ اولꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ دومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ سومꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۵ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ چهارمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۲ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ پنجمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۰. 𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘◈𔓘 جلســـه‌‌ ششمꜜꜜ دانلــــود📥  تاریخ: چهارشنبه؛ …

مطالعه بیشتر »

نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›.

صوت نشست: دانلود‌صوت‌نشست  نشستِ علمے در اختلافات متڪلمین، فلاسفه، عرفا و مڪتب تفڪیک با حضور ‹آیت‌الله سید جعفر سیدان›. ◂ جلسه‌ے ‌یازدهم عنـــاوین:↶⇣ ۱٫نسبت دادن درخواست ڪمڪ امیرالمومنین ‹علیه‌السلام› از شمعون یهودے در برخے منابع شیعه دلیل بر عجز ایشان در تامین مایحتاج خانواده نیست؟ ۲٫آیه‌ے شریفه‌ے ‹لا اڪراه فے الدین› با مسأله‌ے ‹ارتداد در دین› چگونه قابل جمع است؟ …

مطالعه بیشتر »