مطالب در منطق جدید(ریاضی)

سلسله‌ دروس‌ خداشناسی‌ با‌ منطق‌ ریاضی./ مدرس: دکتر وحید باقرپور کاشانی.‹ در ۲۳ جلسه›.

❲﷽❳ ◈ ━━ ꜜ𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐓 ꜜ━━ ◈ جلسه‌ی اول: تاریخچه‌ی منطق کلاسیکمدرس:‌دڪٺر باقرݐور ڪاݜـانی ꒦دانلـــ📥ـــــود꒦ ───────────────────━ ━━  جلسه‌ی دوم‌: تاریخچه‌ی منطق جدید/۱. مدرس:‌دڪٺر باقرݐور ڪاݜـانی ꒦دانلـــ📥ـــــود꒦ ─────────────────── ◈ ━━ ꜜ𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐓 ꜜ━━ ◈ جلسه‌ی سوم‌: تاریخچه‌ی منطق جدید/۲. مدرس:‌دڪٺر باقرݐور ڪاݜـانی ꒦دانلـــ📥ـــــود꒦ ─────────────────── ◈ ━━ ꜜ𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐓 ꜜ━━ ◈ جلسه‌ی چهارم‌: جمله‌های اتمی و مولکولی. مدرس:‌دڪٺر باقرݐور ڪاݜـانی ꒦دانلـــ📥ـــــود꒦ ───────────────────  

مطالعه بیشتر »

سلسله‌دروسِ: خداشناسی با منطق ریاضی/۲_مدرس: دکتر وحید باقرپور کاشانی

برای تماشای ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید: |#جلسه‌ی‌سیزدهم |↫رفع تالی ⇲https://youtu.be/FTITyjs5D9k |#جلسه‌ی‌‌چهاردهم |↫قیاس شرطی و فصلی ⇲https://youtu.be/tRYISIZP8ZU |#جلسه‌ی‌پانزدهم |↫معرفی فاصل، معرفی عاطف، حذف عاطف ⇲https://youtu.be/UxgGD9JFLHk |#جلسه‌ی‌شانزدهم |↫ذو وجهین مثبت و منفی ⇲https://youtu.be/JhpiGp218fU |#جلسه‌ی‌هفدهم |↫نفی مضاعف و قاعده‌ی مورگان ⇲https://youtu.be/F3aYy73reTY |#جلسه‌ی‌هجدهم |↫قاعده‌ی جابه‌جایی، شرکت‌پذیری، پخش‌‌پذیری ⇲https://youtu.be/DoQ_IIGrSMQ |#جلسه‌ی‌نوزدهم |↫قاعده‌ی عکس نقیض، استلزم، تعدی راست‌گوئی و هم‌ارزشی ⇲https://youtu.be/Bf6mWsz8_HQ |#جلسه‌ی‌‌بیستم |↫برهان خلف ⇲https://youtu.be/e0OcnLcNve0 …

مطالعه بیشتر »

سلسله‌دروسِ: خداشناسی با منطق ریاضی/۱_مدرس: دکتر وحید باقرپور کاشانی

برای تماشای ویدئوی تدریس، روی لینک‌های زیر کلیک کنید: |#جلسه‌ی‌اول |↫تاریخچه‌ی منطق کلاسیک ⇲https://youtu.be/Xm4KV-u0Wt0 |#جلسه‌ی‌دوم |↫تاریخچه‌ی منطق جدید/۱ ⇲https://youtu.be/uc8-Dx6w1m4 |#جلسه‌ی‌سوم |↫تاریخچه‌ی منطق جدید/۲ ⇲https://youtu.be/TL76K8RUlko |#جلسه‌ی‌چهارم |↫جمله‌های اتمی و مولکولی ⇲https://youtu.be/0sIXvcbdyEw |#جلسه‌ی‌‌پنجم |↫نمادین‌سازی منطق جمله‌ها ⇲https://youtu.be/EhkcFUgGTyk |#جلسه‌ی‌ششم |↫جدول ارزش در ترکیب عطفی ⇲https://youtu.be/Cc81BagIi8g |#جلسه‌ی‌هفتم |↫جدول ارزش در ترکیب فصلی ⇲https://youtu.be/L5Jt1GPCke8 |#جلسه‌ی‌هشتم |↫جدول ارزش در ترکیب شرطی ⇲https://youtu.be/l0uL6DKfADs |#جلسه‌ی‌نهم |↫جدول ارزش در …

مطالعه بیشتر »