کنفرانس ها

راهب مسیحے و خبر از ائمه ‹علیهم‌السلام› به امیر المؤمنین ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉   ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے راهب‌مسیحی‌و‌خبر‌از‌ائمه‌علیهم‌السلام‌ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«اثبات خاتمیّت نبی مکرّم اسلام ‹ص›»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے اثبات‌خاتمیت‌نبی‌مکرم‌اسلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«مهمتریــن منشأء گرفتارے بــشر»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے مهمترین‌منشاء‌گرفتاری‌های‌بشر دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

وقایع قبل از ظهور امام عصر ‹علیه‌السلام› در ڪلام نبے مڪرّم اسلام ‹صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے وقایع‌قبل‌از‌ظهور‌امام‌عصر‌در_کلام‌نبی‌مکرم‌اسلام دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

ثواب زیارت حضرت فاطمه‌ی معصومه‹سلام الله علیها›پاسخِ شبهاتِ‌ وهابیّت‌ درخصوص زیارت قبور.

دانلود‌صوت‌سخنرانی سخنرانی با عناوینی چون: ثواب زیارت حضرت فاطمه‌ی معصومه‹سلام الله علیها›. پاسخِ شبهاتِ‌ وهابیّت‌ درخصوص زیارت قبور. تاریخ: سیزده آبان‌ماه ۱۴۰۰.

مطالعه بیشتر »

«راه حل تعارض در روایات»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے راه‌حل‌تعارض‌در‌روایات دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

چرا ولے عصر ‹علیه‌السلام› به صورت جوان چهل ساله قیام می‌ڪنن؟

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے چرا‌ولی‌عصر_علیه‌السلام_به‌صورت‌جوان‌چهل‌ساله‌قیام‌می‌کنن؟ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

خفقان سیاسے عصر امام عسڪرے ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‌‌‌‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے خفقان.سیاسی.عصر.امام.عسکری.علیه‌السلام. دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

گزارش امام عسڪرے ‹علیه‌السلام› از به دنیا آمدن امام زمان ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‌‌‌‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے گزارش‌امام‌عسکری‹ع›از‌به‌دنیا‌آمدن‌امام‌زمان‹ع› دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

فرمایش امام عسڪرے ‹علیه‌السلام› در خصوص حُڪم منڪرین حضرت مهدے ‹علیه‌السلام›

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ┈    ҉ ‌‌‌‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیک روے عبارات زیر:  دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے فرمایش‌امام‌عسکرے‌در‌خصوص‌حُکم‌منکرین‌حضرت‌مهدی دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »