مطالب در فلسفه غرب

خوشبختی، سابجکتیو است یا آبجکتیو؟!

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلـود‌ویـدئو‌📥 دانلـود‌ pdf 📥 دانلـود‌صـوت📥 ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  خوشبختی، سابجکتیو است یا آبجکتیو؟! ↓📋 › ؛ یکی از مباحث بسیار مهم در بین فیلسوفان اخلاق بوده، این هست که …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی.

صوت گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:یازدهم‌اسفندماه ۱۴۰۱. ❋جلسه‌ی‌‌شانزدهم. ❈┄┅┄┅┄┅┄┅┄• ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋معرفی هگل و آثار وی. ❋تبیین دیالکتیک هگل. ❋سه اصل دیالکتیک هگل. ❋تز، آنتی‌تز و سنتز. ❋نظریه‌ی حرکت در جوهر. ❋تعریف و تبیین جوهر و عرض. ❋وابستگی کامل عرض با جوهر. ❋برهان وابستگی کامل عرض به جوهر در اثبات حرکت جوهری. ❋تبیین حرکت در اعراض. ❋تبیین حرکت …

مطالعه بیشتر »

گفتگویی‌باجمعی‌ازدانش‌آموزان‌ودانشجویان. استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی

صوت‌ گفتگو: دانلود‌صوت‌گفتگو ❋گفتگویی‌باجمعی‌از: ❋دانش‌آموزان‌ودانشجویان. ❋استادپاسخگو:دکترباقر‌پورکاشانی. ❋تاریخ:بیستم‌بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ❋جلسه‌ی‌‌سیزدهم. ❋اهمّ عناوین گفتگو:⇩⇩ ❋قاعده‌ی عقلی علیّت. ❋قاعده عقلی علیّت، تخصیص نمی‌خورد. ❋علت خداوند چیست؟ ❋تعارض قانون علیّت با وجود خداوند از منظر برتراند راسل. ❋قانون دیالکتیک هگل. ❋مثلث «تز، آنتی‌تز، سنتز» در شکل هگلی. ❋بررسی نظریه‌ی حرکت جوهری. ❋حرکت در عرض، دلیلی بر حرکت در جوهر. ❋حرکت جوهری نفس. ❋حرکت تنقصی …

مطالعه بیشتر »

نقدی بر بسط تجربه‌ی نبوی دکتر سروش.

صوت ســـخنرانی: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی نقدی‌بر‌بسط‌تجربه‌ی‌نبوی‌دکتر‌سروش دانلود‌صوت‌ســـخنرانی ┓ 🖌┏؛ ┛┗؛  نقدی بر بسط تجربه‌ی نبوی دکتر سروش ↓📋 › ؛ در جریان‌های روشنفکری، جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش یک حرف‌هایی دارد که جسته …

مطالعه بیشتر »

سه قاعده براے اخلاق از نظر ڪانت.

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے سه‌قاعده‌براے‌اخلاق‌از‌نظر‌ڪانت_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

تڪلیف و اراده از منظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے تکلیف‌و‌اراده‌از‌منظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

دیالڪتیڪ و علیّت از نظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے دیالکتیک‌و‌علیّت‌از‌نظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

علم معتبر از منظر ڪانت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے علم‌معتبر‌از‌منظر‌کانت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »