مطالب در فلسفه اسلامی

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی سوم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی سوم) موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_احکام کلی وجود 🖋فصل اول: اشتراک معنوی مفهوم وجود. 🖋قدمت مبحث اشتراک معنوی وجود. 🖋جایگاه و اهمیت مبحث اشتراک معنوی وجود. 🖋بداهت اشتراک معنوی وجود. 🖋بررسی نظریه‌ی اشتراک لفظی وجود میان ماهیات گوناگون. 🖋نقد اول بر اشتراک لفظی وجود میان ماهیات گوناگون از طریق بی‌فایده شدن هلیّات بسیطه. 🖋نقد دوم …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دوم)

  برای دانلود صوت اینجا را کلیک کنید.   دانلود   خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دوم) عناوین فرعی: 🖋چیستی و موضوع فلسفه 🖋موضوع فلسفه عام‌ترین موضوعات و همه چیز را شامل می‌شود. 🖋آیا همه‌ی علوم در اثبات و تحقق موضوع‌شان به فلسفه نیاز دارند؟! 🖋دو دسته احوالی که فلسفه درباره‌ی آن‌ها صحبت می‌کند. 🖋فائده و کارآیی فلسفه. 🖋تحلیل …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبایی (جلسه‌ی اول)

خارج نهایه (جلسه‌ی اول) 🖋بداهت واقع‌گرایی (رئالیسم Realism) 🖋بررسی مکاتب مقابل واقع‌گرایی. 🖋سوفسطائیان (Sophist)و انکار واقعیت و حقیقت. 🖋نگاه پروتاگوراس(Protagoras) در خصوص واقعیت. 🖋نگاه گرگیاس (Gorgias) در خصوص واقعیت. 🖋بررسی مکتب شکاکان (seepticisme) 🖋نظریه‌ی انگارگرایی غیر مادی (Immaterial Idealism) 🖋نظریه‌ی انگارگرایی ظاهری (Phenomenal Idealism) 🖋پاسخ جورج ادوارد مور (G.E.Moore) از شبهه‌ی خواب‌انگاری این عالم. 🖋فلسفه و موضوع فلسفه. 🖋نادرست بودن …

مطالعه بیشتر »

هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک (جلسه‌ی دوم)

” هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک” (جلسه‌ی دوم) 📚موضوعات فرعی: 🖋پیشینه‌ی مبحث اصالت. 🖋تاریخچه‌ی اصالت وجود و اصالت ماهیت. 🖋تحلیل تاریخچی مبحث اصالت از منظر استاد مطهری. 🖋تاریخچه‌ی اصلین. 🖋ریشه‌های جدی اصالت وجود در گزارش ابن ترکه درباره‌ی جدش ابوحامد محمد اصفهانی. 🖋ابن سینا اصالت وجودی یا اصالت ماهوی! 🖋در آثار ارسطو از مسائل وجود تنها به …

مطالعه بیشتر »

هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک (جلسه‌ی اول)

📚 هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک. (جلسه‌ی اول) موضوعات فرعی: 🖋تعریف اصالت و اعتباریت. 🖋تعریف وجود. 🖋وجود قابل تعریف نیست. 🖋تعریف ماهیت. 🖋ماهیت مشترک لفظی است و دست کم سه معنا دارد. 🖋تعریف اصلین (اصالتین). 🖋تعریف هویّت. 🖋تحریر محل نزاع در مبحث اصالت. 🖋توضیح اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصلین و اصالت هویّت. ✴️ ارائه: دکتر باقرپور کاشانی …

مطالعه بیشتر »