مطالب در فلسفه اسلامی

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم) خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی دهم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول _احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت 🖋نقد نظریه‌‌ی اصالت ماهیت. 🖋اگر ماهیت اعتباری به‌واسطه‌ی انتزاع مفهوم اعتباری وجود از آن اصیل گردد، انقلاب در ذات خواهد بود. 🖋بررسی و نقد، مهم‌ترین دلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت”کیف و …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی نهم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی نهم) موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋نقد نظریه‌ی اصالت ماهیت. 🖋توضیح الماهیه من حیث هی لیست الّا هی. 🖋اصالت ماهوی برای ماهیت دو مرحله مفهوم و مصداق قائل است. 🖋مفهوم وجود و ماهیت پس از جعل هر کدام در خارج در ذهن قرار می‌گیرد. …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی(جلسه‌ی هشتم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی ✨(جلسه‌ی هشتم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود. 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋برهان اصالت وجود. 🖋مصادره بودن برهان اصالت وجود. 🖋اصالت ماهوی برای ماهیت، دو مرحله مفهوم و مصداق در نظر می‌گیرد. 🖋بنابر اصالت ماهیت جاعل به جعل بسیط، ماهیت را جعل نموده است. 🖋مصادره بودن مهم‌ترین دلیل اصالت وجود. …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی هفتم)

  خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی ✨(جلسه‌ی هفتم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_ احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_ اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت 🖋مروری به دو مقدمه‌ی اول اصالت وجود. 🖋مقدمه‌ی سوم: وجود و ماهیت هر دو نمی‌توانند اصیل باشند. 🖋تقریر قائلین به اصلین در خارج. 🖋مورد بی‌مهری قرار گرفتن نظریه‌ی اصلین تا جایی که گفته شده هیچ قائلی نداشته …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی ششم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی ✨(جلسه‌ی ششم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله اول_احکام کلی وجود 🖋فصل دوم_اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت 🖋تعریف اصالت از منظر علامه 🖋مقدمات برهان اصالت وجود در نهایه 🖋مقدمه اول:هریک از اشیاء واقعی دارای دو حیثیت است. 🖋در مواجهه با اشیاء ذهن دو حیثیت ماهیت و وجود را تحلیل میکند. 🖋مقدمه دوم:حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی(جلسه‌ی پنجم)

        خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی پنجم) 🔹موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_احکام کلی وجود. 🖋فصل دوم _اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋تعریف اصالت و اعتباریت و تفاوت در تعریف آن بین فیلسوفان. 🖋بررسی معانی لغوی وجود (معنای حرفی میان قضایا، معنای مصدری، معنای اسم مصدری) 🖋وجود قابل تعریف به حد و رسم نیست. 🖋ماهیت مشترک لفظی …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی چهارم)

    خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی چهارم) موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_احکام کلی وجود. 🖋فصل دوم _اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. 🖋تعریف اصالت و اعتباریت و تفاوت در تعریف آن بین فیلسوفان. 🖋بررسی معانی لغوی وجود (معنای حرفی میان قضایا، معنای مصدری، معنای اسم مصدری) 🖋وجود قابل تعریف به حد و رسم نیست. 🖋ماهیت مشترک لفظی است و …

مطالعه بیشتر »

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی سوم)

خارج نهایه الحکمه_ علامه طباطبائی (جلسه‌ی سوم) موضوعات فرعی: 🖋مرحله‌ی اول_احکام کلی وجود 🖋فصل اول: اشتراک معنوی مفهوم وجود. 🖋قدمت مبحث اشتراک معنوی وجود. 🖋جایگاه و اهمیت مبحث اشتراک معنوی وجود. 🖋بداهت اشتراک معنوی وجود. 🖋بررسی نظریه‌ی اشتراک لفظی وجود میان ماهیات گوناگون. 🖋نقد اول بر اشتراک لفظی وجود میان ماهیات گوناگون از طریق بی‌فایده شدن هلیّات بسیطه. 🖋نقد دوم …

مطالعه بیشتر »