ویدئو های مذهبی

مهر تأیید تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا بر مزایای سلامتی روزه‌داری دینی

📽مهر تأیید تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا بر مزایای سلامتی روزه‌داری دینی 🌎و سایت‌پزشکی medicalnewstoday 𖣐Fasting may help with cancer treatment. There is a growing body of evidence supporting the role of fasting in both cancer treatment and prevention. Promoting autophagy… روزه‌داری می‌تواند به درمان سرطان کمک کند. شواهد فزآینده‌ای وجود دارد که نقش روزه را در درمان سرطان و پیشگیری از …

مطالعه بیشتر »