ویدئو های مذهبی

  «غیبت امام عصر علیه‌السلام به سبب بیم بر جان»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے غیبت‌امام‌عصر‌علیه‌السلام‌به‌سبب‌بیم‌بر‌جان_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

روایت  مُعَلّیٰ بن محمد از تولد ولی عصر علیه السلام.

صوت ســـخنرانێ: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی روایت‌مُعَلّیٰ‌بن‌محمدازتولد‌ولی‌عصر‌‹علیه‌السلام› دانلود‌صوت‌ســـخنرانێ

مطالعه بیشتر »

اثبات ایمان و حجّت الهی بودنِ‌ حضرت ابوطالب علیه‌السلام.

صوت ســـخنرانێ: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانێ اثبات‌ایمان‌ِ؛حضرت‌ابوطالب‌علیه‌السلام_ دانلود‌صوت‌ســـخنرانێ  

مطالعه بیشتر »

مناظره و خاطره‌اے درباره‌ے آیه‌ے «أُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ».

صوت سخنرانی: سخنران: دکتر وحید باقرپور کاشانی 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 ┈┈ 𑁍 •دانلود کلیپ، pdf و صوتِ سخنرانی با کلیک روی عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانی مناظره‌ای‌درباره‌ے‌؛آیه‌ے«أُوْلِی‌الأَمْرِ‌مِنکُمْ دانلود‌صوت‌ســـخنرانی

مطالعه بیشتر »

• مواضع اهل بیت‹علیهم‌السلام› در مورد عشق

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے مواضع‌اهل‌بیت‌‹علیهم‌السلام›؛‌در‌مورد‌عشق دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

معرفی خوبانی ڪه در رجعت می‌آیند!

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے معرفی‌خوبانی‌که‌در‌رجعت‌می‌آیند! دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

معجزه‌ے زنده ڪردن مردگان توسط‌امیرالمومنین‌‹علیه‌السلام›.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے معجزه‌زنده‌کردن‌مردگان؛‌توسط‌امیرالمومنین‌‹علیه‌السلام› دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

«ترجیح بِلامُرَجّح ممڪن یا محال؟»

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‎‎‎‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے ترجیح‌بِلامُرَجّح‌ممکن‌یا‌محال؟!  دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

عــلم در حـــد ظرفیّــــت.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے علم‌در‌حد‌ظرفیت دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »

اثبــات رجعـــت از قــــرآن.

صوت ســـخنرانے: سخنران: دڪتر وحید باقرپور ڪاشانی 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ⋆ 𑁍 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ •دانلود ڪلیپ، pdf و صوتِ سخنرانے با ڪلیڪ روے عبارات زیر: دانلود‌ویدئو‌ســـخنرانے اثبات‌رجعت‌از‌قرآن دانلود‌صوت‌ســـخنرانے

مطالعه بیشتر »