مطالب در عرفان و تصوف

“عارف و صوفی چه می‌گویند؟”/۹

عارف و صوفی چه می‌گویند؟! جلسه‌ی نهم 🔹عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه‌ی ۲۲۳ تا ۲۲۵. 🖋کشف و شهود از ادله‌ی قائلین به وحدت وجود و موجود. 🖋باب چهل و چهارم فتوحات مکیّه: در معرفت بهالیل و پیشوایان آنان در بهلولیّت. 🖋مروری بر معرفی عقلاء المجانین. 🖋رؤیت ذات در نور فراگیر و تجلّی اعظم نزد عرش. 🖋درک حالی که ذاتم هم …

مطالعه بیشتر »

“عارف و صوفی چه می‌گویند؟”/۸

عارف و صوفی چه می‌گویند؟ جلسه‌ی هشتم عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۲ . 🖋کشف و شهود از ادله قائلین به وحدت وجود و موجود. 🖋باب چهل و چهارم فتوحات مکیه:در معرفت بهالیل و پیشوایان آنان در بهلولیّت. 🖋توضیح عقلاء المجانین. 🖋مقهور شدن عقل در پرتو تجلی الهی بر قلوب. 🖋ساقط شدن تکلیف از عقلاء المجانین. 🖋عقلاء المجانین …

مطالعه بیشتر »

مکاشفات ابن عربی

برای دانلود pdf مکاشفات ابن عربی از کتاب عارف و صوفی چه می‌گویند؟ روی عبارتِ “مکاشفات ابن عربی” کلیک کنید.‌ مکاشفات‌ابن‌عربی مکاشفات ابن عربی مدرس: دکتر باقرپور کاشانی 🖋تدریس از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ . 🖋کشف و شهود از ادله قائلین به وحدت وجود و موجود. 🖋مکاشفه نور علیشاه ثانی در فناء و وحدت وجود و موجود. 🖋معرفی ابن عربی. …

مطالعه بیشتر »

“عارف و صوفی چه می‌گویند؟”/۷

﷽ 📖 تدریس کتابِ: “عارف و صوفی چه می‌گویند؟” |↫تألیف آیت‌الله میرزا جواد آقا تهرانی (ره) عناوین فرعی: 🖋تدریس از صفحه‌ی ۲۱۳ تا ۲۱۹ . 🖋کشف و شهود از ادله قائلین به وحدت وجود و موجود. 🖋مکاشفه نور علیشاه ثانی در فناء و وحدت وجود و موجود. 🖋معرفی ابن عربی. 🖋توصیفات متصوّفه از ابن عربی. 🖋معرفی کتاب فتوحات مکیّه. 🖋مکاشفه …

مطالعه بیشتر »