مطالب در عرفان و تصوف

هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک (جلسه‌ی دوم)

” هستی‌شناسی در فلسفه، کلام، عرفان و مکتب تفکیک” (جلسه‌ی دوم) 📚موضوعات فرعی: 🖋پیشینه‌ی مبحث اصالت. 🖋تاریخچه‌ی اصالت وجود و اصالت ماهیت. 🖋تحلیل تاریخچی مبحث اصالت از منظر استاد مطهری. 🖋تاریخچه‌ی اصلین. 🖋ریشه‌های جدی اصالت وجود در گزارش ابن ترکه درباره‌ی جدش ابوحامد محمد اصفهانی. 🖋ابن سینا اصالت وجودی یا اصالت ماهوی! 🖋در آثار ارسطو از مسائل وجود تنها به …

مطالعه بیشتر »